Добре дошли в нашия магазин!
BGN
 • BGN
 • EUR
 • USD
 • AUD
 • BRL
 • GBP
 • CAD
 • CNY
 • HRK
 • CZK
 • DKK
 • HKD
 • HUF
 • INR
 • ISK
 • IDR
 • MYR
 • MXN
 • NZD
 • NOK
 • PHP
 • PLN
 • RON
 • RUB
 • SGD
 • ZAR
 • KRW
 • SEK
 • CHF
 • THB
 • TRY
 • JPY
 • AED
 • EGP
 • MDL
 • RSD
 • UAH
Е-магазин

0

Гаранция и гаранционно обслужване

 

 

 Всички компоненти и резервни части за автомобилни газови системи имат гаранционен срок, гаранция за производствен дефект или дефект в материала. Гаранционният срок на продуктите от „европейски производители ” е 24 месеца, гаранционният срок на продуктите от „производители извън европейския съюз ” е 12 месеца и важи при представяне на фактура или фискален бон за покупка, а за определени продукти и гаранционна карта с изрично посочен сериен номер, придружен с фактура или фискален бон за монтаж във фирмен или оторизиран сервиз.

Не се приема гаранционна претенция, когато дефектът се дължи на нарушени предписания за работа, обслужване или монтаж, неподходящо или нецелесъобразно приложение, неправилно третиране или естествено износване, както и предприети от трети лица въздействия. За дефект в материала или каквото и да е несъответствие възникнало вследствие на модифициране от трета страна, ние не поемаме никаква гаранция.

Рекламации на продуктите се разглеждат от оторизираните сервизи извършили монтажа.

 

 Гаранцията е валидна и рекламацията се разглежда само при едновременно представяне на рекламирания продукт, заедно с автомобила, на който е монтиран, фактура/фискален бон от покупката и гаранционна карта. При неодобряване на гаранционната рекламация, клиентът получава обратно гаранционния формуляр с кратко писмено становище. При продукти с гаранционна карта, в нея се вписва всяко гаранционно оплакване. При неоснователна рекламацията се начислява труд за извършени тестове, настройки, отстраняване на неизправности по автомобила или за транспорт на рекламирания продукт. Извършването на самостоятелни ремонти крие опасност от възникване на материални щети, създаване на допълнителни неизправности и застрашава безопасността Ви!

 

 

 

"Фобос" гарантира, че Вашата газова инжекционна система е без материални и производствени дефекти в рамките на гаранционния период. Стандартната гаранция на Вашата газова инжекциона система Фобос е 5 години или 150 000 км., в зависимост от това кое условие ще се изпълни първо.  

 

Гарантираният пробег на използваните консумативи е:   

 

80 000 км, или две години за газовата инжекторна рейка, в зависимост от това кое условие ще се изпълни първо.  

80 000 км. или две години за редуктора, в зависимост от това кое условие ще се изпълни първо.  

една година за комбинирания сензор.

*(този период зависи от естественото износвате на материалите и гаранцията, предлагана от производителите на съответните консумативи) 

 

Гаранционни условия:   

 

Пълната гаранция се поема само и единствено от сервиза или организацията, извършила монтажа.  

▪ Пълната гаранция може да бъде постигната, когато клиента е спазил всички условия, свързани с техническото обслужване и правилната експлоатация на газовата система.    

 

В гаранционния период сервизната организация, извършила монтажа ще поправи или подмени безплатно всеки дефектирал компонент, открит по Вашата газова инжекционна система, който е обект на гаранция, ако са спазени всички гаранционни условия. При ремонт на компонент от Вашата газова инжекционна система, гаранцията на ремонтирания/новия компонент се приравнява към общата гаранция на системата. 


   В случай на гаранционна претенция, сервизната организация, извършила монтажа и "Фобос" , ще вземат предвид следните фактори, които може да повлияят за уважаването на претенцията Ви за рекламация.  

 

Спазване на схемата за гаранционна поддръжка на Вашата газова инжекционна система.  

Използване само на оригинални консумативи при обслужването на Вашата газова инжекционна система.  

Дефекти, свързани пряко и непряко с ремонтни дейности, извършени в неоторизиран сервиз.  

*(единствено сервизната организация, извършила монтажа може да ви препоръча сервиз за поддръжка извън неговата организация ) 

Всякакви неоторизирани модификации или изменения на газовата инжекционна система.  

Дефекти, причинени от използването на компоненти и консумативи, които не са по спецификациите на оригиналните комплектации и аксесоари, одобрени от „Фобос Aвто” ООД.  


   "Фобос" може да не признае гаранция на вашата газова инжекционна система ако:  

 

Вашият сервизен специалист я е окомплектовал с компоненти, различни от одобрените от "Фобос" и публкувани на информациония сайт  на фирмата.  

▪ При възникнали дефекти, дължащи се на небрежност, неправилна поддръжка или използване на газовата инжекционна система по начин, различен от посочения в ръководството за експлоатация.  

При възникнали дефекти, причинени от природни бедствия, пожар, катастрофи, кражби и вторични последствия, дължащи се на тези събития.  

При възникнали дефекти, причинени от пълно или частично потапяне във вода.  

При възникнали дефекти и задръствания, причинени от газ, не e отговаряща по качество и съдържание на БДС.  

При възникнали дефекти, причинени от захранващо напрежение над 16 волта.
 
   Гаранцията не покрива: 
 

 

Цената на стандартното обслужване и на консумативите.  

Разходи по транспортиране, комуникации, хотел, храна и др., възникнали поради повреда в гаранциония срок.  

Компенсации за загуба на време и търговски загуби или наем през периода на ремонта.  

 

"Фобос" си запазва правото да взема решения за обхвата и начина на ремонт. Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период, остават собственост на "Фобос". Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период, се покриват от гаранцията, но за остатъка от гаранционния период.  

 

 

„Фобос ”  си запазва правото да взема решения за обхвата и начина на ремонт.   

Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период, остават собственост на   

„Фобос” . Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период,   

се покриват от гаранцията, но за остатъка от гаранционния период.   

 


   Гаранционно обслужване:  

 

Собственикът е длъжен:   

 

Клиента е длъжен да спазва схемата за гаранционно обслужване и да посещава сервиза, инсталирал газовата инжекционна система на всеки 10 000 км. за техническо обслужване или на всеки 12 месеца- което настъпи първо.  

Редовната поддръжка е необходима, за да осигури надеждност и дълъг живот на Вашата газова инжекционна система.  

Редовната поддръжка също така намалява общите разходи за сервизиране и ремонти.  

▪ Всяка поддръжка или ремонт от неоторизирано лице или сервиз, извън сервизната организация, извършила монтажа може да доведе до невалидност на гаранцията.  

 

Задължения на собственика относно техническото обслужване:   

 

Да гарантира поддържането на газовата инжекционна система в съответствие с изискванията, посочени в сервизната книга.  

Да спазва сервизните интервали за подмяна на консумативи и почистване на инжекторите, посочени в сервизната книга.  

Да следи за коректно попълване на данните в сервизната книга от сервизната организация, извършила монтажа, доказващи извършените технически обслужвания.  

▪ Да уведоми  своевременно сервизната организация, извършила монтажа за всеки забелязан проблем в газовата инжекционна система, който е обект на гаранционните условия.  

Да носи сервизната книга при всяко посещение при сервизната организация, извършила монтажа.  

 

Сервизната организация, извършила монтажа се задължава:   

 

Да информира клиента за гаранционните условия.  

Подробно да инструктира за начина на работа с газовата система.  

Подробно да обясни задълженията на собственика за поддръжка и сервиз на газовата система.  

Да извърши всички гаранционни и извънгаранционни ремонти в срок от 1 /един/ месец, считано от датата на приемане на рекламацията от сервизната организация.  

Да извърши всички гаранционни и извънгаранционни ремонти с оригинални компоненти.  

Да осигури, безплатно за клиента, необходимите ремонти при всяка доказана повреда или дефект, покривани от гаранцията на газовата система.  

 

Техническо обслужване   

 

▪ Tехническото обслужване на 10 000 км включва :  

▪ Смяна на Филтър за изпарена газ.  

▪ Смяна на Филтър за течна газ.  

▪ Проверка за херметичност.  

▪ Проверка състоянието на газовите маркучите и съединения.  

▪ Проверка състоянието на водните маркучи и съединения.  

▪ Проверка състоянието на инжекторната рейка  

▪ Проверка състоянието и налягането на газта в изпарител  

▪ Актуализация на софтуера при необходимост.  

▪ Нулиране на инспекцията.  

 

За правилна работа на Газовите инжектори се налага почистване на инжекторната рейка със срециализирана течност и апаратура на всеки 20 000 км. 

На всеки 80 000 км се налага смяна на буталата на газовете инжектори или смяна на инжекторната рейка, ако е настъпило естествено износване. 

(цената на нова рейка е много близка до цената на ремонта и се препоръчва смяна на инжекторната рейка) 

За правилна работа на газовия изпарител се препоръчва на всеки 80 000 км или 2 години почистване и смяна на мембрани или смяна на самия изпарител, ако е настъпило естествено износване. 

(цената на нов изпарител е много близка до цената на ремонта и се препоръчва смяна на изпарителя) 

От съображения за сигурност на всеки пет години се изисква смяна на газовата бутилка или проверка на дефектоскопия. 

 

Продължаване на гаранция, според вида на газовата система   

 

▪ Ако са пропуснати сервизните интервали и системата в момента не показва дефекти, вие можете да продължите Вашата гаранция, като заплатите пропуснатите технически обслъжвания.  

 

 

 

"Фобос" гарантира, че Вашата газова инжекционна система е без материални и производствени дефекти в рамките на гаранционния период. Стандартната гаранция на Вашата газова инжекциона система Vendo Autogas е 2 години или 50 000 км., в зависимост от това кое условие ще се изпълни първо.

 

 

 

Гарантираният пробег на използваните консумативи е:

 

 50 000 км, или две години за газовата инжекторна рейка, в зависимост от това кое условие ще се изпълни първо.

 50 000 км. или две години за редуктора, в зависимост от това кое условие ще се изпълни първо.

 една година за комбинирания сензор.

*(този период зависи от естественото износвате на материалите и гаранцията, предлагана от производителите на съответните консумативи)

 

Гаранционни условия:

 

 Пълната гаранция се поема само и единствено от сервиза или организацията, извършила монтажа.

▪ Пълната гаранция може да бъде постигната, когато клиента е спазил всички условия, свързани с техническото обслужване и правилната експлоатация на газовата система.  

 

В гаранционния период сервизната организация, извършила монтажа ще поправи или подмени безплатно всеки дефектирал компонент, открит по Вашата газова инжекционна система, който е обект на гаранция, ако са спазени всички гаранционни условия. При ремонт на компонент от Вашата газова инжекционна система, гаранцията на ремонтирания/новия компонент се приравнява към общата гаранция на системата.


  В случай на гаранционна претенция, сервизната организация, извършила монтажа и "Фобос" , ще вземат предвид следните фактори, които може да повлияят за уважаването на претенцията Ви за рекламация.

 

 Спазване на схемата за гаранционна поддръжка на Вашата газова инжекционна система.

 Използване само на оригинални консумативи при обслужването на Вашата газова инжекционна система.

 Дефекти, свързани пряко и непряко с ремонтни дейности, извършени в неоторизиран сервиз.

*(единствено сервизната организация, извършила монтажа може да ви препоръча сервиз за поддръжка извън неговата организация )

 Всякакви неоторизирани модификации или изменения на газовата инжекционна система.

 Дефекти, причинени от използването на компоненти и консумативи, които не са по спецификациите на оригиналните комплектации и аксесоари, одобрени от „Фобос Aвто” ООД.


  "Фобос" може да не признае гаранция на вашата газова инжекционна система ако:

 

 Вашият сервизен специалист я е окомплектовал с компоненти, различни от одобрените от "Фобос" и публкувани на информациония сайт на фирмата.

▪ При възникнали дефекти, дължащи се на небрежност, неправилна поддръжка или използване на газовата инжекционна система по начин, различен от посочения в ръководството за експлоатация.

 При възникнали дефекти, причинени от природни бедствия, пожар, катастрофи, кражби и вторични последствия, дължащи се на тези събития.

 При възникнали дефекти, причинени от пълно или частично потапяне във вода.

 При възникнали дефекти и задръствания, причинени от газ, не e отговаряща по качество и съдържание на БДС.

 При възникнали дефекти, причинени от захранващо напрежение над 16 волта.

  Гаранцията не покрива:

 

 Цената на стандартното обслужване и на консумативите.

 Разходи по транспортиране, комуникации, хотел, храна и др., възникнали поради повреда в гаранциония срок.

 Компенсации за загуба на време и търговски загуби или наем през периода на ремонта.

 

"Фобос" си запазва правото да взема решения за обхвата и начина на ремонт. Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период, остават собственост на "Фобос". Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период, се покриват от гаранцията, но за остатъка от гаранционния период.

 

 

„Фобос ”  си запазва правото да взема решения за обхвата и начина на ремонт.

Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период, остават собственост на

„Фобос” . Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период,

се покриват от гаранцията, но за остатъка от гаранционния период.

 


  Гаранционно обслужване:

 

Собственикът е длъжен:

 

 Клиента е длъжен да спазва схемата за гаранционно обслужване и да посещава сервиза, инсталирал газовата инжекционна система на всеки 10 000 км. за техническо обслужване или на всеки 12 месеца- което настъпи първо.

 Редовната поддръжка е необходима, за да осигури надеждност и дълъг живот на Вашата газова инжекционна система.

 Редовната поддръжка също така намалява общите разходи за сервизиране и ремонти.

▪ Всяка поддръжка или ремонт от неоторизирано лице или сервиз, извън сервизната организация, извършила монтажа може да доведе до невалидност на гаранцията.

 

Задължения на собственика относно техническото обслужване:

 

 Да гарантира поддържането на газовата инжекционна система в съответствие с изискванията, посочени в сервизната книга.

 Да спазва сервизните интервали за подмяна на консумативи и почистване на инжекторите, посочени в сервизната книга.

Да следи за коректно попълване на данните в сервизната книга от сервизната организация, извършила монтажа, доказващи извършените технически обслужвания.

▪ Да уведоми  своевременно сервизната организация, извършила монтажа за всеки забелязан проблем в газовата инжекционна система, който е обект на гаранционните условия.

 Да носи сервизната книга при всяко посещение при сервизната организация, извършила монтажа.

 

Сервизната организация, извършила монтажа се задължава:

 

 Да информира клиента за гаранционните условия.

 Подробно да инструктира за начина на работа с газовата система.

 Подробно да обясни задълженията на собственика за поддръжка и сервиз на газовата система.

 Да извърши всички гаранционни и извънгаранционни ремонти в срок от 1 /един/ месец, считано от датата на приемане на рекламацията от сервизната организация.

 Да извърши всички гаранционни и извънгаранционни ремонти с оригинални компоненти.

 Да осигури, безплатно за клиента, необходимите ремонти при всяка доказана повреда или дефект, покривани от гаранцията на газовата система.

 

Техническо обслужване

 

Tехническото обслужване на 10 000 км включва :

▪ Смяна на Филтър за изпарена газ.

▪ Смяна на Филтър за течна газ.

▪ Проверка за херметичност.

▪ Проверка състоянието на газовите маркучите и съединения.

▪ Проверка състоянието на водните маркучи и съединения.

▪ Проверка състоянието на инжекторната рейка

▪ Проверка състоянието и налягането на газта в изпарител

▪ Актуализация на софтуера при необходимост.

▪ Нулиране на инспекцията.

 

За правилна работа на Газовите инжектори се налага почистване на инжекторната рейка със срециализирана течност и апаратура на всеки 20 000 км.

На всеки 50 000 км се налага смяна на буталата на газовете инжектори или смяна на инжекторната рейка, ако е настъпило естествено износване.

(цената на нова рейка е много близка до цената на ремонта и се препоръчва смяна на инжекторната рейка)

За правилна работа на газовия изпарител се препоръчва на всеки 50 000 км или 2 години почистване и смяна на мембрани или смяна на самия изпарител, ако е настъпило естествено износване.

(цената на нов изпарител е много близка до цената на ремонта и се препоръчва смяна на изпарителя)

От съображения за сигурност на всеки пет години се изисква смяна на газовата бутилка или проверка на дефектоскопия.

 

Продължаване на гаранция, според вида на газовата система

 

Ако са пропуснати сервизните интервали и системата в момента не показва дефекти, вие можете да продължите Вашата гаранция, като заплатите пропуснатите технически обслъжвания.

 

 

 

"Фобос" гарантира, че Вашата газова инжекционна система е без материални и производствени дефекти в рамките на гаранционния период. Стандартната гаранция на Вашата газова инжекциона система Gascontrol е 2 години или 30 000 км., в зависимост от това кое условие ще се изпълни първо.

 

 

 

Гарантираният пробег на използваните консумативи е:

 

 30 000 км, или две години за газовата инжекторна рейка, в зависимост от това кое условие ще се изпълни първо.

 30 000 км. или две години за редуктора, в зависимост от това кое условие ще се изпълни първо.

 една година за комбинирания сензор.

*(този период зависи от естественото износвате на материалите и гаранцията, предлагана от производителите на съответните консумативи)

 

Гаранционни условия:

 

 Пълната гаранция се поема само и единствено от сервиза или организацията, извършила монтажа.

▪ Пълната гаранция може да бъде постигната, когато клиента е спазил всички условия, свързани с техническото обслужване и правилната експлоатация на газовата система.  

 

В гаранционния период сервизната организация, извършила монтажа ще поправи или подмени безплатно всеки дефектирал компонент, открит по Вашата газова инжекционна система, който е обект на гаранция, ако са спазени всички гаранционни условия. При ремонт на компонент от Вашата газова инжекционна система, гаранцията на ремонтирания/новия компонент се приравнява към общата гаранция на системата.


  В случай на гаранционна претенция, сервизната организация, извършила монтажа и "Фобос" , ще вземат предвид следните фактори, които може да повлияят за уважаването на претенцията Ви за рекламация.

 

 Спазване на схемата за гаранционна поддръжка на Вашата газова инжекционна система.

 Използване само на оригинални консумативи при обслужването на Вашата газова инжекционна система.

 Дефекти, свързани пряко и непряко с ремонтни дейности, извършени в неоторизиран сервиз.

*(единствено сервизната организация, извършила монтажа може да ви препоръча сервиз за поддръжка извън неговата организация )

 Всякакви неоторизирани модификации или изменения на газовата инжекционна система.

 Дефекти, причинени от използването на компоненти и консумативи, които не са по спецификациите на оригиналните комплектации и аксесоари, одобрени от „Фобос Aвто” ООД.


  "Фобос" може да не признае гаранция на вашата газова инжекционна система ако:

 

 Вашият сервизен специалист я е окомплектовал с компоненти, различни от одобрените от "Фобос" и публкувани на информациония сайт на фирмата.

▪ При възникнали дефекти, дължащи се на небрежност, неправилна поддръжка или използване на газовата инжекционна система по начин, различен от посочения в ръководството за експлоатация.

 При възникнали дефекти, причинени от природни бедствия, пожар, катастрофи, кражби и вторични последствия, дължащи се на тези събития.

 При възникнали дефекти, причинени от пълно или частично потапяне във вода.

 При възникнали дефекти и задръствания, причинени от газ, не e отговаряща по качество и съдържание на БДС.

 При възникнали дефекти, причинени от захранващо напрежение над 16 волта.

  Гаранцията не покрива:

 

 Цената на стандартното обслужване и на консумативите.

 Разходи по транспортиране, комуникации, хотел, храна и др., възникнали поради повреда в гаранциония срок.

 Компенсации за загуба на време и търговски загуби или наем през периода на ремонта.

 

"Фобос" си запазва правото да взема решения за обхвата и начина на ремонт. Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период, остават собственост на "Фобос". Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период, се покриват от гаранцията, но за остатъка от гаранционния период.

 

 

„Фобос ”  си запазва правото да взема решения за обхвата и начина на ремонт.

Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период, остават собственост на

„Фобос” . Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период,

се покриват от гаранцията, но за остатъка от гаранционния период.

 


  Гаранционно обслужване:

 

Собственикът е длъжен:

 

 Клиента е длъжен да спазва схемата за гаранционно обслужване и да посещава сервиза, инсталирал газовата инжекционна система на всеки 10 000 км. за техническо обслужване или на всеки 12 месеца- което настъпи първо.

 Редовната поддръжка е необходима, за да осигури надеждност и дълъг живот на Вашата газова инжекционна система.

 Редовната поддръжка също така намалява общите разходи за сервизиране и ремонти.

▪ Всяка поддръжка или ремонт от неоторизирано лице или сервиз, извън сервизната организация, извършила монтажа може да доведе до невалидност на гаранцията.

 

Задължения на собственика относно техническото обслужване:

 

 Да гарантира поддържането на газовата инжекционна система в съответствие с изискванията, посочени в сервизната книга.

 Да спазва сервизните интервали за подмяна на консумативи и почистване на инжекторите, посочени в сервизната книга.

Да следи за коректно попълване на данните в сервизната книга от сервизната организация, извършила монтажа, доказващи извършените технически обслужвания.

▪ Да уведоми  своевременно сервизната организация, извършила монтажа за всеки забелязан проблем в газовата инжекционна система, който е обект на гаранционните условия.

 Да носи сервизната книга при всяко посещение при сервизната организация, извършила монтажа.

 

Сервизната организация, извършила монтажа се задължава:

 

 Да информира клиента за гаранционните условия.

 Подробно да инструктира за начина на работа с газовата система.

 Подробно да обясни задълженията на собственика за поддръжка и сервиз на газовата система.

 Да извърши всички гаранционни и извънгаранционни ремонти в срок от 1 /един/ месец, считано от датата на приемане на рекламацията от сервизната организация.

 Да извърши всички гаранционни и извънгаранционни ремонти с оригинални компоненти.

 Да осигури, безплатно за клиента, необходимите ремонти при всяка доказана повреда или дефект, покривани от гаранцията на газовата система.

 

Техническо обслужване

 

Tехническото обслужване на 10 000 км включва :

▪ Смяна на Филтър за изпарена газ.

▪ Смяна на Филтър за течна газ.

▪ Проверка за херметичност.

▪ Проверка състоянието на газовите маркучите и съединения.

▪ Проверка състоянието на водните маркучи и съединения.

▪ Проверка състоянието на инжекторната рейка

▪ Проверка състоянието и налягането на газта в изпарител

▪ Актуализация на софтуера при необходимост.

▪ Нулиране на инспекцията.

 

За правилна работа на Газовите инжектори се налага почистване на инжекторната рейка със срециализирана течност и апаратура на всеки 20 000 км.

На всеки 30 000 км се налага смяна на буталата на газовете инжектори или смяна на инжекторната рейка, ако е настъпило естествено износване.

(цената на нова рейка е много близка до цената на ремонта и се препоръчва смяна на инжекторната рейка)

За правилна работа на газовия изпарител се препоръчва на всеки 30 000 км или 2 години почистване и смяна на мембрани или смяна на самия изпарител, ако е настъпило естествено износване.

(цената на нов изпарител е много близка до цената на ремонта и се препоръчва смяна на изпарителя)

От съображения за сигурност на всеки пет години се изисква смяна на газовата бутилка или проверка на дефектоскопия.

 

Продължаване на гаранция, според вида на газовата система

 

Ако са пропуснати сервизните интервали и системата в момента не показва дефекти, вие можете да продължите Вашата гаранция, като заплатите пропуснатите технически обслъжвания.

 

 

Нови продукти

Най - продавани